Učestala pitanja

  Koji su uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike?

  Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike propisani su člankom. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/2015), te člankom 5. Pravilnika o upisima HKIE.

  Dakle, pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera ima osoba koja je, između ostalog, stekla akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike, odnosno stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, te da je nakon završetka studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine.

  Radno iskustvo u struci dokazuje se popisom poslova u struci ovjerenim od strane poslodavca ili izjavom poslodavca ili završnim mišljenjem mentora (dostavljaju podnositelji zahtjeva koji su u Komori bili prijavljeni kao vježbenici), odnosno potvrdom o stručnom radu pod nadzorom ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

   Uz zahtjev za upis obvezno se prilaže preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva (VSS).

   Sve akte, propisane obrasce i pripadajuću dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev za upis možete naći na internetskoj stranici Komore www.hkie.hr
  http://www.hkie.hr/assets/operativne_informacije/obrasci/zahtjev-upis-E-2016.pdf

  Koji su uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja?

  Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih voditelja građenja elektrotehničke struke propisani su člankom. 28. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/2015), te člankom 10. Pravilnika o upisima HKIE.

  Sve akte, propisane obrasce i pripadajuću dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev za upis možete naći na internetskoj stranici Komore http://www.hkie.hr/assets/operativne_informacije/obrasci/zahtjev-upis-EVG-2016.pdf

  Upisnina iznosi 2.000,00 kn, a godišnja članarina 2.160,00 kn (za članove upisane u jedan Imenik).

  Koji su uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova?

  Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih voditelja radova elektrotehničke struke propisani su člankom. 29. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/15), te člankom 13. Pravilnika o upisima HKIE.

  Uz zahtjev za upis obvezno se, između ostalog, prilaže preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva.

  U potvrdi poslodavca treba biti navedeno da imate odgovarajući broj godina radnog iskustva u struci (ovisno o stečenom akademskom, tj. stručnom nazivu).

  Upisnina iznosi 2.000,00 kn, a godišnja članarina 2.160,00 kn. 

  Sve akte, propisane obrasce i pripadajuću dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev za upis možete naći na internetskoj stranici Komore http://www.hkie.hr/assets/operativne_informacije/obrasci/zahtjev-upis-EVR-2016.pdf

  Je li se potrebno istovremeno upisivati u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova?

  Odredbom članka 28. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju propisano je da se upisom u Imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski stječe pravo na obavljanje poslova ovlaštenih voditelja radova. S obzirom na ovu odredbu ovlaštene voditelje građenja nije potrebno upisivati u imenik ovlaštenih voditelja radova.

  Je li izvođač u obavljanju djelatnosti građenja mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova?

  U skladu s člankom 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15) graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane navedenim Zakonom i posebnim propisima kojima se uređuje gradnja.

  Prema članku 30. stavku 1. Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

  Koji su uvjeti za upis u Evidenciju voditelja projekta?

  U skladu s člankom 30. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15.) Komora je ustrojila i vodi evidenciju voditelja projekta.

  U skladu s člankom 37. stavkom 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/15) međunarodno priznati sustavi ovjere sposobnosti upravljanja projektima i obrazovni programi utvrđeni su Pravilnikom o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1662.html

  Postupak upisa u evidenciju voditelja projekta definiran je člancima 27. i 28. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

  Sve akte, propisane obrasce i pripadajuću dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev za upis u evidenciju voditelja projekta možete naći na internetskoj stranici Komore www.hkie.hr.

  Upisnina po podnesenom zahtjevu za upis u Evidenciju voditelja projekta iznosi 500,00 kn.

  Koji su uvjeti za upis u Evidenciju voditelja radova – tehničara elektrotehničke struke?

  U skladu s člankom 31. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N. 78/2015.) Komora je ustrojila evidenciju voditelja radova – tehničara elektrotehničke struke.

  Pravo na upis u evidenciju imaju voditelji radova – tehničari koji te poslove obavljaju u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/2015) za voditelja manje složenih radova može se imenovati osoba koja je završila srednju školu po program za tehničara odgovarajuće struke i ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

  Postupak upisa u evidenciju voditelja radova – tehničara definiran je člancima 29. i 30. Pravilnika o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

  Sve akte, propisane obrasce i pripadajuću dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev za upis u evidenciju voditelja radova – tehničara možete naći na internetskoj stranici Komore www.hkie.hr .

  Upisnina po podnesenom zahtjevu za upis u Evidenciju voditelja radova - tehničara elektrotehničke struke iznosi 500,00 kn.

  http://www.hkie.hr/assets/operativne_informacije/obrasci/zahtjev-evidencija-voditelj-radova-2016-2.pdf

  Je li tehničari upisani u evidenciju voditelja radova dobivaju pečat i iskaznicu?

  U skladu s člankom 28. stavkom 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (N.N. 78/2015) tehničari upisani u Evideniju mogu biti imenovani za voditelja manje složenih radova. 

  Voditelji radova tehničari nisu upisani u Imenik Komore, te ne plaćaju članarinu za evidenciju i ne dobivaju pečat i iskaznicu, nego Uvjerenje o upisu u evidenciju voditelja radova - tehničara. 

  U Uvjerenju je naveden datum i redni broj upisa.

  Koji su uvjeti za polaganje stručnog ispita?

  Glede upita o polaganju stručnog ispita predlažemo da se istim obratite nadležnom tijelu pri kojem se stručni ispit i polaže (MGIPU), obzirom da isto nije u nadležnosti HKIE; http://www.mgipu.hr/

  Da li se inženjer elektrotehnike (VŠS) s položenim stručnim ispitom može upisati u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike?

  U skladu s člankom 27. stavci 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N.78/15) pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike ima osoba koja je, između ostalog, stekla akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike, odnosno stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, te da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili nakon završetka odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine.

  Dakle, inženjer elektrotehnike (VŠS) i prvostupnik (bacc.ing.el.) se prema važećim propisima ne mogu upisati u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

  Je li se nakon stjecanja diplome potrebno prijaviti u Komoru i odraditi vježbeničku praksu?

  Stupanjem na snagu novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15), dana 26. srpnja 2015. godine prestao je važiti dotadašnji Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13), te Komora više ne provodi komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u komoru. 

  Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te člankom 5. Pravilnika o upisima HKIE.

  Radno iskustvo u struci dokazuje se popisom poslova u struci ovjerenim od strane poslodavca ili izjavom poslodavca ili završnim mišljenjem mentora (osobe koje su bile prijavljene u Komori kao vježbenici), odnosno potvrdom o stručnom radu pod nadzorom ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

  Koliko iznosi članarina za članstvo u Komori?

  Temeljem članka 5. stavka 1. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima HKIE ostvaruje vlastite prihode, donesene na 5. Skupštini HKIE održanoj 17.12.2015. obveznici plaćanja članarine su ovlaštene osobe elektrotehničke struke upisani u Imenike HKIE, kojima obveza plaćanja članarine nastupa s mjesecom njihova upisa.

  Dakle, zaduženje članarine započinje s danom upisa u Komoru, te je proporcionalno broju mjeseci u godini u kojoj su upisani.

  Obvaze plaćanja članarine nastupa s prvim danom siječnja za prvo polugodište, te s prvim danom srpnja za drugo polugodište tekuće godine.

  Visina članarine ovlaštenih osoba elektrotehničke struke koji su upisani u jedan imenik utvrđuje se u godišnjem iznosu od 2.160,00 kn (polugodišnji iznos 1.080,00 kn, odnosno 180,00 kn mjesečno), a za osobe upisane u dva imenika 2.640,00 kuna (polugodišnji iznos 1.320,00 kn, odnosno 220,00 kn mjesečno).

  Komora ne može ispostaviti račun za upisninu i članarinu, jer iste ne predstavljaju naknadu za isporuku dobara, odnosno usluga. http://www.hkie.hr/assets/akti_komore/odluke/odluka-clanarine-upisnine-2015.pdf

  Je li se povećava iznos članarine za upis u dva imenika?

  Temeljem članka 4. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima HKIE ostvaruje vlastite prihode, donesene na 5. Skupštini HKIE (17.12.2015.) visina članarine za ovlaštene osobe elektrotehničke struke upisane u jedan imenik iznosi =2.160,00 kn godišnje (180,00 kn mjesečno), a visina članarine za ovlaštene osobe upisane u dva imenika iznosi =2.640,00 kn godišnje (220,00 kn mjesečno).

  Kako mogu svoje članstvo u Komori staviti u mirovanje?

  U skladu s člankom 32. podstavkom 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N 78/15) ovlaštenom inženjeru članstvo u Komori miruje ako to sam zatraži. Rješenje o mirovanju donosi nadležno tijelo Komore, a za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru miruju sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori (članak 33. Zakona).

  Podnositelj Zahtjeva je za vrijeme mirovanja članstva obvezan u Komori pohraniti iskaznicu i pečat, vratiti policu osiguranja i podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori nastale do datuma početka mirovanja članstva. Mirovanje se ne može odobriti retrogradno.

  Obrasci ‘Zahtjev za mirovanjem članstva’ u određenom Imeniku nalaze se na web stranici Komore www.hkie.hr. http://www.hkie.hr/operativne-informacije-komore/obrasci/

  Je li odlaskom u mirovinu automatski prestaje članstvo u Komori?

  Temeljem članka 34. stavak 1. podstavak 7. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N.78/15) ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori odlaskom u mirovinu ako to pisanim zahtjevom zatraži.

  Dakle, odlazak u starosnu mirovinu, ne povlači za sobom obvezu prestanka članstva u Komori, osim ako član to pisano ne zatraži. Ukoliko član želi iskoristiti pogodnost odlaska u starosnu mirovinu, bez prestanka radnog odnosa, svoj radni odnos mora pravovremeno regulirati kod poslodavca, Komore i HZMO-a.

  Član Komore koji želi iskoristiti pogodnost odlaska u starosnu mirovinu, bez prestanka radnog odnosa, može odabrati duljinu radnog vremena do maksimalno pola radnog vremena, ali odabrano vrijeme rada može biti i kraće od maksimalno propisanog. Pri tom član Komore zadržava sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori.

  Za ispis iz Komore potrebno je dostaviti osobno potpisan zahtjev za ispis iz određenog Imenika HKIE, priložiti upravne pristojbe, vratiti pečat, iskaznicu i policu osiguranja, te podmiriti eventualni dug članarine.

  Može li se promijeniti lozinka koju je članovima dodijelila Komora za logiranje na web stranicu HKIE – “Moj HKIE”?

  Lozinku je moguće promijeniti nakon prijave u “Moj HKIE” klikom na poveznicu “Promjena lozinke”. Zbog sigurnosti nova lozinka mora sadržavati minimalno 6 različitih znakova od kojih mora biti upisano najmanje jedno slovo i jedan broj.

  Je li obvezno stručno usavršavanje članova Komore?

  Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 360-01716-02/357, Ur.broj: 531-01-16-3, od 27.lipnja 2016., Upravni odbor Hrvatske komore inženjera elektrotehnike donio je Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.
  Komora u okviru trajnog stručnog usavršavanja organizira temeljnu i naprednu naobrazbu.
  Komora po zahtjevu izdaje potvrdu o pohađanju pojedinačnih sadržaja i oblika stručnog usavršavanja, kao i o temeljnoj i naprednoj naobrazbi.
  http://www.hkie.hr/assets/akti_komore/pravilnici/pravilnik-strucno-HKIE-suglasnost-2016-09-01.pdf

Korisničko ime:
Lozinka:

Zapamti moju prijavu

Zaboravili ste lozinku?
Osobni podaci:
 • Broj logiranja na Moj HKIE:
Promjena lozinke

Kalendar događanja i najava

Anketa nije aktivna, pogledajte arhivu završenih anketa