Zakoni i propisi
GRADNJA

Zakon o gradnji
NN 153/2013

Zakon o prostornom uređenju
NN 153/2013

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
NN 86/2012, 143/13

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
NN 152/2008, 49/2011, 25/13, pročišćeni tekst - prestaje važiti

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 78/15

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
NN 78/15

Zakon o građevnim proizvodima
NN 76/13, 30/14

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije,
NN  1/1998

Pravilnik o nostrifikaciji projekata
NN 98/1999 i 29/2003

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika
NN 42/14

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
NN 32/1469/14, NN 27/15

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
NN 111/2014

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
NN 9/2000, 99/2002

Pravilnik o kontroli projekata
NN 32/14

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
NN 53/2002

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti,
NN 78/13

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
NN 64/14NN 41/15NN105/15

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
NN 117/2007, 25/2008, 69/2010, 19/13, 40/14

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada,
NN 03/2007

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
NN 116/2007, 56/2011

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
NN 129/2015

Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
NN 87/2010, 23/2011

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
NN 87/2008, 33/2010

Karta grmljavinskih dana u boji koja je sastavni dio propisa,
NN 33/2010

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
NN 110/2008

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
NN 128/2015

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
NN 79/14NN 41/15, NN 75/15

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
NN 85/15

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
NN 5/2010

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
NN 42/14

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
NN 47/12 - ne važi, zamjenjuje ga: 156/2014

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
NN 90/2010, 111/2010, 55/12

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora
NN 42/14

Uredba o građevnim proizvodima  
305/2011, EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Pravilnik o razvrstavanju građevina i skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
NN 56/12NN 61/12

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
NN 86/12, NN 143/13

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
NN 43/2014

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
NN108/2004 Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/2014) prestaje važiti članak 12. ovog Pravilnika. 
Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014) prestaje važiti članak 13. ovog Pravilnika.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
(NN 6/2000) primjenjuje se na građenje koje je započeto prije dana stupanja na snagu novoga Pravilnika (NN 111/2014)

Pravilnik o održavanju građevina
NN 122/14

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 78/15

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
NN 78/15

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14NN41/15

Zakon o građevinskoj inspekciji
NN 153/13

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
NN 4/15, NN 24/15, NN 93/15

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
NN 136/2015

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša,
NN 80/13, NN 80/13, - danom stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN 153/2013) prestaje važiti članak 76. stavak 5. ovog Zakona, NN 78/15

Zakon o zaštiti prirode
NN 80/13

Naputak o obrascu, sadržaju i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
NN 79/1995

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
NN 35/200887/15

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
NN 64/2008, 67/2009, - ne važe61/2014 - članak 33. Započeti postupci: Postupci: procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja upute o sadržaju studije, koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, br. 64/2008 i 67/2009)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
NN 64/2008

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
NN 64/2008

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
NN 68/2008

Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
NN 70/2008

Pravilnik o znaku zaštite okoliša
NN 70/2008, 81/2011

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
NN 156/2014

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
NN 126/2010 ne važe, zamjenjuje ga: 156/2014

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
NN 114/2011

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
NN 133/200631/2009156/200945/201286/2013, - prestaje važiti, 111/2015  

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/0631/09156/0945/1286/13) osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
NN 42/1448/14107/14139/14

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi
NN 131/1316/14, 90/14, 142/14, 128/15

 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Zakon o elektroničkim komunikacijama
NN 73/200890/2011, 133/12, 80/1371/2014

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
NN 154/2011149/2013, 82/2014, 24/2015

Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
NN 136/11, 44/12 i 75/13

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine
NN 75/13

Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
NN 61/2009 i 92/2009 - ne važe, zamjenjuju ih: NN 45/2012, 97/2014

Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
NN 155/2009

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama
NN 57/2014

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
NN 114/2010, 29/13

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
NN 89/2011

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011124/2014

Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011124/2014

Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011124/2014

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
NN 117/2014

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
NN 23/2011

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
NN 112/2008 - ne važi, zamjenjuje ga: 25/2012

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
NN 117/2014

Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti
NN 36/2010

Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
NN 183/2004 

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
NN 89/2011

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
NN 152/2011151/2014

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
NN 154/2011149/2013, 82/2014, 24/2015

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
NN 25/2012

Korisničko ime:
Lozinka:

Zapamti moju prijavu

Zaboravili ste lozinku?
Osobni podaci:
  • Broj logiranja na Moj HKIE:
Promjena lozinke

Kalendar događanja i najava

Anketa nije aktivna, pogledajte arhivu završenih anketa